TAGASISIDE

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise põhimõtted AS Toila Sanatooriumis

AS Toila Sanatoorium (Toila SPA Hotell) hoiab turvaliselt isikuandmeid, mida kogume külastajatelt.  Järgides kehtivaid seadusi ja määruseid on meie kohustus kaitsta külastaja  privaatsust ja isikuandmeid. Selleks rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta külastaja isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

Külastaja kohta võimalikud kogutavad andmed:

 • isiklikud andmed: nagu näiteks ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/ isikukood
 • kontaktandmed: nagu nt elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • külastajakaardi andmed: need on turismiseaduses nõutud andmed majutusettevõtte külastaja kohta – nt kodakondsus, külastajaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus, majutusteenuse osutamise aeg, jne
 • krediitkaardi andmed: nt kaardi number, omaniku nimi, kehtivusaeg
 • turvakaamera  või muude elektrooniliste jälgimissüsteemide salvestised turvalisuse kaalutlustel
 • Andmed, mis me saame küpsiste kaudu, kui kasutatakse AS Toila Sanatooriumi (Toila SPA Hotelli) veebilehte
 • andmed isiklike eelistuste kohta: nagu nt toa kategooria, vaade linnale, lemmikloom jne.
 • raviteenuste või ravipakettide ostmisel andmeid külastaja terviseseisundi kohta.

Üldjuhul edastab külastaja AS Toila Sanatooriumile andmed otse, kui broneeritakse või tehakse päring meie veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või koha peal.

Samuti edastavad külastaja andmeid AS Toila Sanatooriumile reisiettevõtjad, broneerimisettevõtjad ning muud majutusteenuse vahendamisega tegelevad isikud, kellelt on külastaja majutuse ja/ või muud teenused tellinud.

AS Toila Sanatoorium töötleb külastaja isikuandmeid, tuginedes erinevatele õiguslikele alustele:

 • AS Toila Sanatooriumil on külastaja nõusolek (mida on õigus igal ajal tagasi võtta)
 • AS Toila Sanatooriumil on vajadus luua külastajaga lepinguline suhe või täita külastajaga sõlmitud lepingut
 • AS Toila Sanatooriumil on vajadus täita meile seadusega ettenähtud kohustusi (nt külastajakaardi täitmine ja säilitamine 2 aasta jooksul)
 • AS Toila Sanatooriumil on vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldiseks äritegevuseks;
 •  seaduserikkumiste ja pettuste avastamine
 • tekib vajadus kaitsta külastaja või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades külastaja andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)
 • ravi- ja lõõgastusteenuste ostmisel  – töötleme külastaja isikuandmeid, et leevendada külastaja vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist
 • külastaja ravidokumentide väljastamisel – kasutame külastaja nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks
 • külastaja saadab meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – AS Toila Sanatoorium kasutab külastaja isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui külastaja on  saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitatakse sellest külastajat.
 • muul seadusega lubatud alusel

Isikuandmete kasutamine, säilitamine, avalikustamine:

 • AS Toila Sanatoorium ei jaga külastaja poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik
 • meie sidusettevõtted: võime isikuandmeid jagada oma sidusettevõtetega, mis kõik asuvad Euroopa Liidus
 • teenusepakkujatele: tellides andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT- ja konsultatsiooniteenuseid;
 • avaliku võimu organid ja valitsusasutused: AS Toila Sanatoorium võib jagada andmeid asutustega, kui on seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik AS Toila Sanatooriumi õiguste kaitseks
 • professionaalsed nõustajad ja muud: AS Toila Sanatoorium võib jagada andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud
 • kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: AS Toila Sanatoorium võib juhuti jagada külastaja andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara ümberpaigutamise raames.

Juhul kui AS Toila Sanatoorium jagab külastaja andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagab AS Toila Sanatoorium külastaja andmete kaitse ASToila Sanatooriumi  ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

Säilitame külastaja andmeid niikaua, kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

AS Toila Sanatoorium lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

 • andmeid säilitatakse nii kaua kui on vaja selleks, et pakkuda oma teenuseid
 • kui isikul on AS Toila Sanatooriumi kliendikaart, siis säilitakse isikuandmeid terve kaardi aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja isikule teenuste osutamiseks
 • kui AS Toila Sanatooriumil on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks
 • peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu

Külastajakaardi andmeid säilitame turismiseaduse nõuete kohaselt 2 aastat alates kaardi täitmisest.
Krediitkaardiandmeid säilitame ainult niikaua, kuni meievahelise majutusteenuse lepingu nõuetekohase täitmiseni.

Kui külastaja on meile andud nõusoleku otseturustusmaterjalide edastamiseks, siis säilitame Teie kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

AS Toila Sanatooriumi(Toila SPA Hotell) kodulehte  kasutades või teenuse broneerimisel on külastaja  privaatsusteatisega tutvunud ning  nõustunud.

AS Toila Sanatooriumil on õigus aeg-ajalt privaatsuspoliitikat muuta, teavitades sellest oma veebilehel. 

Õiguste kaitse- ja kontaktandmed

Tel +372 33 42 902

E-post info@toilaspa.ee